Pinyin/Asia

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search

Note:
Pinyin tone marking

Asia

Asia is the biggest continent on the Earth, situated in the Northern Hemisphere. It borders Europe in the west.

Yahzhou shih Dihqiur zuih dah de zhou, weihyur Beeibahnqiur, ximiahn yuu Ouzhou jieraang.


Asia and Europe together is called Eurasia.

Yahzhou yuu Ouzhou yikuaih jiaohzuoh Ou-Yah Dahluh.


Some of the oldest civilizations began in Asia, such as Sumer, China, and India.

yixie guulaao wernmirng faxiarng yur Yahzhou, rur Sumer, Zhongguor her India.Area[edit]

Asia is the biggest continent with about 30% of the world's land area; stretching from the Arctic to the equator; having huge deserts, long rivers and the world's highest mountain - Mount Qomolangma.

Yahzhou zhahn shihjieh luhdih miahnji yue 30%, shih zuih dah de zhou; corng Beeijir dihqu shenzhaan daoh chihdaoh; yoou juhdah shamoh, charng herliur her shihjieh zuih gao de shan - Qomolangma Feng.


Its population is the largest with about 60% of the world.

Yahzhou rernkoou zuih duo, zhahn shihjieh de yue 60%.Asia is surrounded by the Mediterranean Sea, the Black Sea, the Arctic Ocean, the Pacific Ocean, and the Indian Ocean.

Yahzhou zhouweir yoou Dihzhong Haai, Hei Haai, Beeibing Yarng, Taihpirng Yarng her India Yarng.


It borders Europe by the line runs north-south down the Ural Mountains, along the Ural River to the Caspian Sea, and through the Caucasus Mountains to the Black Sea.

yuu Ouzhou de fenjiehxiahn, beei zhih narn corng Ural Shanmaih xiahngxiah, yarn'zhe Ural Her zhih Caspian Haai, jingguoh Caucasus Shanmaih zhih Hei Haai.Eurasian countries[edit]

Some European countries are partly in Asia, for example about three-quarters of Russia's territory is in Asia.

yixie Ouzhou guorjia buhfehn zaih Yahzhou, rur yue 4 fenzhi 3 de Russia liingtuu zaih Yahzhou.


Some Asian countries have small parts of their territories in Europe.

yixie Yahzhou guojia yoou xiaao buhfehn liingtuu zaih Ouzhou.List of Asian Countries or regions[edit]

Afghanistan
Bahrain
Bangladesh
Bhutan
Brunei
Cambodia
China, People's Republic of (PRC) | Zhonghuar Rernmirn Gohngherguor
China, Republic of (ROC) | Zhonghuar Mirnguor
China's Hong Kong | Zhongguor Xianggaang
China's Macau | Zhongguor Aohmern
India
Indonesia
Iran
Iraq
Islamic State (ISIS) | Islam Guor (ISIS)
Israel
Japan | Rihbeen
Jordan
Kazakhstan
Korea, North | Chaorxian
Korea, South | Harnguor
Kuwait
Kyrgyzstan
Laos
Lebanon
Malaysia
Maldives
Mongolia
Myanmar
Nepal
Oman
Pakistan
Palestine's Gaza | Palestine de Gaza
Palestine's West Bank | Palestine de Xi`ahn
Philippines
Qatar
Saudi Arabia
Singapore
Sri Lanka
Syria
Tajikistan
Thailand | Taihguor
Timor, East
Turkmenistan
United Arab Emirates | Arab Liarnher Qiurzhaangguor
Uzbekistan
Vietnam | Yuehnarn
Yemen