Traditional Chinese Medicine/Warming And Nourishing Kidney Yang

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search
  1. Shen Qi Wan (also known as Ba Wei Wan)
  2. Ba Wei Di Huang Wan
  3. Ji Sheng Shen Qi Wan
  4. Tu Si Zi Wan
  5. Suo Quan Wan
  6. Qing E Wan
  7. You Gui Wan
  8. Wu Zi Yan Zong Wan
  9. Yang He Tang

back to :