Traditional Chinese Medicine/Shen Qi Wan

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search

The formula Shen Qi Wan (also known as Ba Wei Wan, 八味丸), designed to warm and tonify kidney-yang, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 Shu Di Huang 熟地黄 24
2 Shan Yao 山药 12
3 Shan Zhu Yu 山茱萸 12
4 Ze Xie 泽泻 9
5 Fu Ling 茯苓 9
6 Mu Dan Pi 牡丹皮 9
7 Gui Zhi 桂枝 3
8 Fu Zi 附子 3

back to: