Traditional Chinese Medicine/Resolving Phlegm By Clearing Away Heat

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search
  1. Qian Jin Wei Jing Tang
  2. Xiao Xian Xiong Tang
  3. Qing Qi Hua Tan Wan
  4. Huang Lian Wen Dan Tang
  5. Zhu Ru Wen Dan Tang
  6. Qing Fei Tang
  7. Wu Hu Er Chen Tang
  8. Xin Yi Qing Fei Tang

back to :