Traditional Chinese Medicine/Qian Jin Wei Jing Tang

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

The formula Qian Jin Wei Jing Tang, designed to resolve phlegm by clearing away heat, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 Wei Jing 苇茎 60.0
2 Yi Yi Ren 薏苡仁 30.0
3 Dong Gua Ren 冬瓜仁 30.0
4 Tao Ren 桃仁 9.0

back to :