Traditional Chinese Medicine/Qian Jin Wei Jing Tang

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search

The formula Qian Jin Wei Jing Tang, designed to resolve phlegm by clearing away heat, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 Wei Jing 苇茎 60.0
2 Yi Yi Ren 薏苡仁 30.0
3 Dong Gua Ren 冬瓜仁 30.0
4 Tao Ren 桃仁 9.0

back to :