Traditional Chinese Medicine/Qing Fei Tang

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

The formula Qing Fei Tang, designed to nourish yin, clear away lung heat, regulate flow of qi and resolve phlegm, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 Huang Qin 黄芩 6
2 Jie Geng 桔梗 6
3 Ju Pi 橘皮(陈皮) 6
4 Fu Ling 茯苓 6
5 Xing Ren 杏仁 6
6 Dang Gui 当归 6
7 Gan Cao 甘草 3
8 Bei Mu 贝母 3
9 Sang Bai Pi 桑白皮 6
10 Tian Men Dong 天门冬 9
11 Shan Zhi Zi 山栀子 3
12 Mai Men Dong 麦门冬 9
13 Wu Wei Zi 五味子(北五味子) 6
14 Sheng Jiang 生姜 3
15 Da Zao 大枣 3

back to :