Traditional Chinese Medicine/From Iberis Amara To Ixora Chinensis

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

TCM | Pulse | TCM Terms | Acupuncture | Formula Design | Single Herbs | Usage Of Herbs | Prescriptions | Usage Of Prescriptions | Sources | Materia Medica | Interactions | Glossaries


From Iberis Amara to Ixora Chinensis[edit | edit source]

Source of Materia Medica Chinese Term Transliteration Common English Name
Iberis Amara 屈曲花 Qu Qu Hua Rocket Candytuft
Iberis Umbellata 伞形屈曲花 San Xing Qu Qu Hua Globe Candytuft
Idesia Polycarpa 山桐子 Shan Tong Zi Manyfruit Idesia
Ilex Chinensis [Syn. Ilex Purpurea] 四季青 Si Ji Qing Purpleflower Holly
Ilex Cornuta 枸骨树皮 Gou Gu Shu Pi Chinese Holly Bark
Ilex Cornuta 枸骨叶 Gou Gu Ye Chinese Holly Leaf
Ilex Dumosa 灌丛冬青 Guan Cong Dong Qing Shrubby Holly
Ilex Kudingcha 苦丁茶冬青 Ku Ding Cha Dong Qing Kudincha Holly
Ilex Latifolia 大叶冬青 Da Ye Dong Qing Broadleaf Holly
Ilex Paraguariensis 巴拉圭茶 Ba La Gui Cha Paraguay Tea
Ilex Pedunculosa 长梗冬青 Chang Geng Dong Qing Longpedicel Holly
Ilex Pubescens 毛冬青 Mao Dong Qing Pubescent Holly
Ilex Pubescens Var. Glaber 秃毛冬青 Tu Mao Dong Qing Glabrous Holly
Ilex Rotunda 救必应 Jiu Bi Ying Ovateleaf Holly
Illicium Anisatum 日本莽草 Ri Ben Mang Cao Japanese Anisetree
Illicium Difengpi 地枫皮 Di Feng Pi Difengpi Anisetree
Illicium Henryi 红茴香 Hong Hui Xiang Henry Anisetree
Illicium Jiadifengpi 假地枫皮 Jia Di Feng Pi Jiadifengpi Anisetree
Illicium Majus 大八角 Da Ba Jiao Big Anisetree
Illicium Minwanense 闽皖八角 Min Wan Ba Jiao Minwan Anisetree
Illicium Religiosum 东毒茴 Dong Du Hui Religious Anisetree
Illicium Simonsii 云南八角 Yun Nan Ba Jiao Yunnan Anisetree
Illicium Tsangii 毒矮八角 Du Ai Ba Jiao Poisonous-shrub Anise
Illicium Verum 八角茴香 Ba Jiao Hui Xiang Star Anise
Impatiens Balsamina 凤仙 Feng Xian Garden Balsam
Impatiens Balsamina 凤仙花 Feng Xian Hua Garden Balsum Flower
Impatiens Balsamina 急性子 Ji Xing Zi Garden Balsam Seed
Impatiens Nolitangere 水金凤 Shui Jin Feng Lightyellow Snapweed
Impatiens Siculifer 黄金凤 Huang Jin Feng Incurvedspur Snapweed
Imperata Cylindrica 印度白茅 Yin Du Bai Mao Cogon Satintail
Imperata Cylindrica Var. Major 白茅根 Bai Mao Gen (1) Lalang Grass Rhizome
Imperata Cylindrica Var. Major 茅草叶 Mao Cao Ye Lalang Grass Leaf
Incarvillea Arguta 马桶花 Ma Tong Hua Sharptooth Incarvillea
Incarvillea Dissectifoliola 深裂叶角蒿 Shen Lie Ye Jiao Hao Deep-lobed-leaf Incarvillea
Incarvillea Sinensis 角蒿 Jiao Hao Chinese Incarvillea
Indigofera Arrecta 直立靛兰 Zhi Li Dian Lan
Indigofera Heteranthazha 异花木兰 Yi Hua Mu Lan Different-flowered Indigo
Indigofera Tinctoria 木蓝 Mu Lan True Indigo
Inga Umbellifera 伞形花序因加 San Xing Hua Xu Yin Jia Inga
Inonotus Hispidus 粗硬毛纤孔菌 Cu Ying Mao Xian Kong Jun
Inula Britannica 大花旋覆花草 Da Hua Xuan Fu Hua Cao British Inula Herb
Inula Britannica 旋覆花 Xuan Fu Hua British Inula
Inula Britannica Var. Chinensis 中国旋覆花 Zhong Guo Xuan Fu Hua Chinese Inula
Inula Eupatorioides 泽兰羊耳菊 Ze Lan Yang Er Ju Eupatoriumlike Inula
Inula Grandis 大叶土木香 Da Ye Tu Mu Xiang Largeleaf Inula
Inula Helenium 土木香 Tu Mu Xiang Elecampane Inula
Inula Helianthus-Aquatica 水朝阳 Shui Chao Yang Aquatic-sunflower Inula
Inula Japonica 金沸草 Jin Fei Cao Japanese Inula
Inula Linariaefolia 线叶旋覆花 Xian Ye Xuan Fu Hua Linearleaf Inula
Inula Magnifica 美丽旋覆花 Mei Li Xuan Fu Hua Beautiful Inula
Inula Nervosa 显脉旋覆花 Xian Mai Xuan Fu Hua Veined Inula
Inula Racemosa 总状土木香 Zong Zhuang Tu Mu Xiang Racemose Inula
Inula Royleana 喜马旋覆花 Xi Ma Xuan Fu Hua Himalayan Inula
Inula Verbascifolia 毛蕊花叶土木香 Mao Rui Hua Ye Tu Mu Xiang Mulleinleaf Inula
Inula Viscosa 黏性土木香 Nian Xing Tu Mu Xiang Woody Fleabane
Iotrochota Baculifera 小棒绣球海绵 Xiao Bang Xiou Qiou Hai Mian Sponge Iotrochota baculifera
Iphigenia Indica 草贝母 Cao Bei Mu Indian Iphigenia
Ipomoea Aquatica [Syn. Convolvulus Repens, Ipomoea Reptans] 蕹菜 Weng Cai Aquatic Morning Glory
Ipomoea Argyrophylla 银叶薯 Yin Ye Shu Silverleaf Morningglory
Ipomoea Asarifolia 细辛叶牵牛 Xi Xin Ye Qian Niu Wildginger-leaf Morning Glory
Ipomoea Batatas [Syn. Convolvulus Batatas] 甘薯 Gan Shu Sweet Potato
Ipomoea Cairica [Syn. Ipomoea Palmata] 五爪龙 Wu Zhao Long Cairo Morningglory
Ipomoea Hederacea 裂叶牵牛 Lie Ye Qian Niu Lobedleaf Morningglory
Ipomoea Obscura 小心叶薯 Xiao Xin Ye Shu Smallheartleaved Morningglory
Ipomoea Regnellii 瑞氏牵牛 Rui Shi Qian Niu Regnell Morningglory
Ipomoea Tricolor 三色牵牛 San Se Qian Niu Trichroism Morningglory
Ipomoea Violacea 青紫牵牛 Qing Zi Qian Niu Violet Morningglory
Iris Bungei 崩格鸢尾 Beng Ge Yuan Wei Bunge Iris
Iris Carthaliniae 埃及种植鸢尾 Ai Ji Zhong Zhi Yuan Wei Egypt Planted Iris
Iris Cristata 饰冠鸢尾 Shi Guan Yuan Wei Crest Iris
Iris Dichotoma 白花射干 Bai Hua She Gan Vesper Iris
Iris Florentina 西欧鸢尾 Xi Ou Yuan Wei Orris
Iris Germanica 德国鸢尾 De Guo Yuan Wei German Iris
Iris Halophila 喜盐鸢尾 Xi Yan Yuan Wei Salt-loving Iris
Iris Japonica 蝴蝶花 Hu Die Hua Fringed Iris
Iris Komonoensis 日本鸢尾 Ri Ben Yuan Wei Japanese Iris
Iris Kumaonensis 喜马拉雅鸢尾 Xi Ma La Ya Yuan Wei Himalayan Iris
Iris Lactea Var. Chinensis [Syn. Iris Pallasii Var. Chinensis] 马蔺子 Ma Lin Zi Chinese Iris
Iris Pallasii Var. Chinensis 马蔺 Ma Lin Chinese Iris
Iris Potaninii 卷鞘鸢尾 Juan Qiao Yuan Wei Potanin Iris
Iris Pseudacorus 黄菖蒲 Huang Chang Pu Yellowflag Iris
Iris Sanguinea 豆豉草 Dou Chi Cao Bloodred Iris
Iris Spuria 假鸢尾 Jia Yuan Wei False Iris
Iris Tectorum 鳶尾(川射干) Yuan Wei Roof Iris
Iris Tingitana 丹吉尔鸢尾 Dan Ji Er Yuan Wei Tingit Iris
Iris Unguicularis 阿尔及利亚鸢尾 A Er Ji Li Ya Yuan Wei Algerian Iris
Isatis Indigotica 板蓝根 Ban Lan Gen Indigowoad Root
Isatis Indigotica 大青叶 Da Qing Ye Indigo-coloured Woad Leaf
Isatis Tinctoria 欧州菘蓝 Ou Zhou Song Lan Dyers Woad
Isodon Albopilosus 白柔毛香茶菜 Bai Rou Mao Xiang Cha Cai Whitepilose Rabdosia
Isodon Amethystoides 香茶菜 Xiang Cha Cai Common Rabdosia
Isodon Angustifolia 狭叶香茶菜 Xia Ye Xiang Cha Cai Narrowleaf Rabdosia
Isodon Angustifolius Var. Glabrescens 毛梗狭叶香茶菜 Mao Geng Xia Ye Xiang Cha Cai Hairstalk Narrowleaf Rabdosia
Isodon Bulleyana 苍山香茶菜 Cang Shan Xiang Cha Cai Cangshan Rabdosia
Isodon Calcicola 近无毛灰岩香茶菜 Jin Wu Mao Hui Yan Xiang Cha Cai Calcicole Rabdosia
Isodon Dawoensis 道孚香茶菜 Dao Fu Xiang Cha Cai Dawo Rabdosia
Isodon Effusa 开展香茶菜 Kai Zhan Xiang Cha Cai Spreading Rabdosia
Isodon Enanderianus 紫毛香茶菜 Zi Mao Xiang Cha Cai Purplehair Rabdosia
Isodon Eriocalyx Var. Laxiflora 疏花毛萼香茶菜 Shu Hua Mao E Xiang Cha Cai Laxflower Hairysepal Rabdosia
Isodon Flavidus 淡黄香茶菜 Dan Huang Xiang Cha Cai Yellowish Rabdosia
Isodon Flexicaulis 柔茎香茶菜 Rou Jing Xiang Cha Cai Flexedstem Rabdosia
Isodon Forrestii 紫萼香茶菜 Zi E Xiang Cha Cai Forrest Rabdosia
Isodon Gesneroides 苣苔香茶菜 Ju Tai Xiang Cha Cai Gesnerialike Rabdosia
Isodon Glutinosa 胶黏香茶菜 Jiao Nian Xiang Cha Cai Slimy Rabdosia
Isodon Henryi 鄂西香茶菜 E Xi Xiang Cha Cai Henry Rabdosia
Isodon Inflexa [Syn. Rabdosia Inflexa] 内折香茶菜 Nei Zhe Xiang Cha Cai Inflexed Rabdosia
Isodon Irrorata 露珠香茶菜 Lu Zhu Xiang Cha Cai Dew Rabdosia
Isodon Japonica [Syn. Rabdosia Japonica] 毛叶香茶菜 Mao Ye Xiang Cha Cai Japanese Rabdosia
Isodon Japonica Var. Glaucocalyx 兰萼香茶菜 Lan E Xiang Cha Cai Bluesepal Rabdosia
Isodon Kameba 卡美香茶菜 Ka Mei Xiang Cha Cai Kamei Rabdosia
Isodon Kunmingensis 昆明香茶菜 Kun Ming Xiang Cha Cai Kunming Rabdosia
Isodon Lasiocarpa 粗果香茶菜 Cu Guo Xiang Cha Cai Roughfruit Rabdosia
Isodon Lasiocarpus 绵毛果香茶菜 Mian Mao Guo Xiang Cha Cai Woollyfruit Rabdosia
Isodon Latifolia Var. Reniformis 肾形香茶菜 Shen Xing Xiang Cha Cai Reniform Rabdosia
Isodon Leucophyllus 白叶香茶菜 Bai Ye Xiang Cha Cai Whiteleaf Rabdosia
Isodon Liangshanica 凉山香茶菜 Liang Shan Xiang Cha Cai Liangshan Rabdosia
Isodon Lihsienensis 理县香茶菜 Li Xian Xiang Cha Cai Lihsien Rabdosia
Isodon Lophanthoides 线纹香茶菜 Xian Wen Xiang Cha Cai Linearstripe Rabdosia
Isodon Lophanthoides [Syn. Rabdosia Lophanthoides, Hyssopus Lophanthoides, Plectranthus Striatus, Isodon Striatus] 细花线纹香茶菜 Xi Hua Xian Wen Xiang Cha Cai Linearstripe Rabdosia
Isodon Lophanthoides Var. Gerardiana 狭基线纹香茶菜 Xia Ji Xian Wen Xiang Cha Cai Gerard Linearstripe Rabdosia
Isodon Loxothyrsa 弯锥香茶菜 Wan Zhui Xiang Cha Cai Bowedconical Rabdosia
Isodon Lungshengensis 龙胜香茶菜 Long Sheng Xiang Cha Cai Longshen Rabdosia
Isodon Macrocalyx 大萼变型香茶菜 Da E Bian Xing Xiang Cha Cai Largesepal Rabdosia
Isodon Macrocalyx 大萼香茶菜 Da E Xiang Cha Cai Largesepal Rabdosia
Isodon Macrocalyx Var. Jiuhua 九华大萼香茶菜 Jiu Hua Da E Xiang Cha Cai Jiuhua Largesepal Rabdosia
Isodon Megathyrsus 大锥香茶菜 Da Zhui Xiang Cha Cai Bigthyrse Rabdosia
Isodon Melissoides 苞叶香茶菜 Bao Ye Xiang Cha Cai Bractleaf Rabdosia
Isodon Oresbia 山地香茶菜 Shan Di Xiang Cha Cai Montane Rabdosia
Isodon Parvifolia 小叶香茶菜 Xiao Ye Xiang Cha Cai Smallleaf Rabdosia
Isodon Pharicus 川藏香茶菜 Chuan Zang Xiang Cha Cai Szechwan-Tibet Rabdosia
Isodon Phyllostachys 叶穗香茶菜 Ye Sui Xiang Cha Cai Leafspike Rabdosia
Isodon Rosthornii 瘿花香茶菜 Ying Hua Xiang Cha Cai Rosthorn Rabdosia
Isodon Rubescens Var. Lushanensis 鲁山香茶菜 Lu Shan Xiang Cha Cai Lushan Rabdosia
Isodon Rubescens Var. Lushiensis 卢氏冬凌草 Lu Shi Dong Ling Cao Lushien Rabdosia
Isodon Rugosus [Syn. Rabdosia Rugosa] 皱叶香茶菜 Zhou Ye Xiang Cha Cai Rugose Rabdosia
Isodon Sculponeata [Syn. Rabdosia Sculponeata] 黄花香茶菜 Huang Hua Xiang Cha Cai Yellowflower Rabdosia
Isodon Setschwanensis 四川香茶菜 Si Chuan Xiang Cha Cai Sichuna Rabdosia
Isodon Shikokiana Var. Occidentalis 西四国香茶菜 Xi Si Guo Xiang Cha Cai West-Shiko Rabdosia
Isodon Shikokiana Var.Intermedius 间型四国香茶菜 Jian Xing Si Guo Xiang Cha Cai Intermediate Shiko Rabdosia
Isodon Ternifolia 牛尾草 Niu Wei Cao Xiang Cha Cai Ternateleaf Rabdosia
Isodon Ternifolius 虫牙药 Chong Ya Yao Ternateleaf Rabdosia
Isodon Trichocarpa 毛果香茶菜 Mao Guo Xiang Cha Cai Hairyfruit Rabdosia
Isodon Trichocarpus 黑花延命草 Hei Hua Yan Ming Cao Blackflawer Rabdosia
Isodon Umbrosa 阴地宽叶香茶菜 Yin Di Kuan Ye Xiang Cha Cai Shady Broadleaf Rabdosia
Isodon Umbrosa Var. Latifolia 阴地香茶菜 Yin Di Xiang Cha Cai Shady Rabdosia
Isodon Weisiensis 维西香茶菜 Wei Xi Xiang Cha Cai Weisi Rabdosia
Isodon Wikstroemioides 荛花香茶菜 Yao Hua Xiang Cha Cai Stringbushlike Rabdosia
Isodon Xerophilus 旱生香茶菜 Han Sheng Xiang Cha Cai Dry-living Rabdosia
Isolona Cauliflora 茎生花艾索罗那 Jing Sheng Hua Ai Suo Luo Na
Isopyrum Thalictroides 唐松草状扁果草 Tang Song Cao Zhuang Bian Guo Cao Meadowruelike Isopyrum
Isotoma Longiflora [Syn. Laurentia Longiflora] 同瓣草 Tong Ban Cao Longflower Laurentia
Iva Asperifolia 糙叶依瓦菊 Cao Ye Yi Wa Ju
Iva Frutescens 依瓦菊 Yi Wa Ju Sumpweed
Iva Nevadensis 内华依瓦菊 Nei Hua Yi Wa Ju
Ixeris Chinensis 山苦荬 Shan Ku Mai China Ixeris
Ixeris Sonchifolia 抱茎苦荬菜 Bao Jing Ku Mai Cai Sowthistle-leaf Ixeris
Ixora Chinensis 龙船花 Long Chuan Hua Chinese Ixora

back to :

Ref: "Encyclopedia of Traditional Chinese Medicines - Molecular Structures, Pharmacological Activities, Natural Sources and Applications" Zhou, Jiaju, Xie, Guirong, Yan, Xinjian. Springer Heidelberg Dordrecht London New York (2011). ISBN 978-3-642-16740-9 e-ISBN 978-3-642-16741-6