Traditional Chinese Medicine/Single Herbs

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Chinese Medical Terms | Single Herbs | Prescriptions | Source Of Materia Medica | Herb To Herb Interactions


The term "herbs" as used here refers to Materia Medica used in Traditional Chinese Medicine, and includes substances that may be obtained or derived from one or more plant, animal or mineral sources (1). Some of these substances are classified in the following tables:


BARK[edit | edit source]

Scientific/English Name Chinese Term Transliteration
Acanthopanacis Cortex 五加皮 Wu Jia Pi
Ailanthi Cortex 椿皮 Chun Pi
Albiziae Cortex 合欢皮 He Huan Pi
Bombacis Malabarici Cortex 木棉皮 Mu Mian Pi
Cinnamomi Cortex 肉桂 Rou Gui
Dictamni Cortex 白鲜皮 Bai Xian Pi
Erythrinae Cortex 海桐皮 Hai Tong Pi
Eucommiae Cortex 杜仲 Du Zhong
Fraxini Cortex 秦皮 Qin Pi
Granati Radicis Cortex 石榴根皮 Shi Liu Gen Pi
Kalopanacis Cortex 川桐皮 Chuan Tong Pi
Lycii Cortex 地骨皮 Di Gu Pi
Magnoliae Officinalis Cortex 厚朴 Hou Po
Meliae Cortex 苦楝皮 Ku Lian Pi
Mori Cortex 桑白皮 Sang Bai Pi
Moutan Cortex 牡丹皮 Mu Dan Pi
Periplocae Cortex 香加皮 Xiang Jia Pi
Phellodendri Cortex 黄柏 Huang Bai
Pseudolaricis Cortex 土荆皮 Tu Jing Pi
Zanthoxyli Cortex 浙桐皮 Zhe Tong Pi
Zingiberis Rhizomatis Cortex 生姜皮 Sheng Jiang Pi

BULBS[edit | edit source]

Scientific/English Name Chinese Term Transliteration
Allii Fistulosi Bulbus 葱白 Cong Bai
Allii Macrostemi Bulbus 薤白 Xie Bai
Allii Sativi Bulbus 大蒜 Da Suan
Fritillariae Bulbus 贝目 Bei Mu
Fritillariae Cirrhosae Bulbus 川贝母 Chuan Bei Mu
Fritillariae Thunbergii Bulbus 浙贝母 Zhe Bei Mu
Lilii Bulbus 百合 Bai He

FLOWERS[edit | edit source]

Scientific/English Name Chinese Term Transliteration
Albiziae Flos 合欢花 He Huan Hua
Amomi Flos Rotundum 白豆蔻花 Bai Dou Kou Hua
Buddlejae Flos 密蒙花 Mi Meng Hua
Campsis Flos 凌霄花 Ling Xiao Hua
Carthami Flos 红花 Hong Hua
Caryophylli Flos 丁香 Ding Xiang
Celosiae Cristatae Flos 鸡冠花 Ji Guan Hua
Chrysanthemi Flos 菊花 Ju Hua
Chrysanthemi Indici Flos 野菊花 Ye Ju Hua
Citri Sarcodactylis Flos 佛手花 Fo Shou Hua
Eriocauli Flos 谷精草 Gu Jing Cao
Farfarae Flos 款冬花 Kuan Dong Hua
Genkwa Flos 芫花 Yuan Hua
Inulae Flos 旋覆花 Xuan Fu Hua
Lonicerae Flos 金银花 Jin Yin Hua
Magnoliae Coconis Flos 夜合花 Ye He Hua
Magnoliae Flos 辛夷 (辛夷花) Xin Yi (Xin Yi Hua)
Magnoliae Officinalis Flos 厚朴花 Hou Po Hua
Puerariae Flos 葛花 Ge Hua
Rosae Chinensis Flos 月季花 Yue Ji Hua
Rosae Rugosae Flos 玫瑰花 Mei Gui Hua
Sophorae Flos 槐花 Huai Hua
Sophorae Flos Immaturus 槐米 Huai Mi

FRUITS[edit | edit source]

Scientific/English Name Chinese Term Transliteration
Akebiae Fructus 八月札 Ba Yue Zha
Alpiniae Oxyphyllae Fructus 益智仁 Yi Zhi Ren
Amomi Fructus 砂仁 Sha Ren
Amomi Fructus Rotundus
(round cardamom seed)
白豆蔻 Bai Dou Kou
Arctii Fructus 牛蒡子 Niu Bang Zi
Aristolochiae Fructus 马兜铃 Ma Dou Ling
Aurantii Fructus 枳壳 Zhi Qiao
Aurantii Fructus Immaturus 枳实 Zhi Shi
Broussonetiae Fructus 楮实子 Chu Shi Zi
Bruceae Fructus 鴉膽子 Ya Dan Zi
Canarii Fructus 青果 Qing Guo
Carotae Fructus 南鹤虱 Nan He Shi
Carpesii Abrotanoidis Fructus 鹤虱 He Shi
Chaenomelis Fructus 木瓜 Mu Gua
Chebulae Fructus 诃子 He Zi
Chebulae Fructus Immaturus 臧青果 Zang Qing Guo
Citri Fructus 香橼 Xiang Yuan
Citri Sarcodactylis Fructus 佛手 Fo Shou
Citrulli Fructus 西瓜 Xi Gua
Cnidii Fructus 蛇床子 She Chuang Zi
Corni Fructus 山茱萸 Shan Zhu Yu
Crataegi Fructus 山楂 Shan Zha
Evodiae Fructus 吴茱萸 Wu Zhu Yu
Foeniculi Fructus 小茴香 Xiao Hui Xiang
Forsythiae Fructus 连翘 Lian Qiao
Galangae Fructus 紅豆蔻 Hong Dou Kou
Gardeniae Fructus 栀子 (山栀子) Zhi Zi [Syn. Shan Zhi Zi]
Gleditsiae Fructus 皂荚 Zao Jia
Hippophae Fructus 沙棘 Sha Ji
Hordei Fructus Germinatus 麦芽 Mai Ya
Jujubae Fructus 大枣 Da Zao
Kochiae Fructus 地肤子 Di Fu Zi
Leonuri Fructus 茺蔚子 Chong Wei Zi
Ligustri Lucidi Fructus 女贞子 Nu Zhen Zi
Liquidambaris Fructus 路路通 Lu Lu Tong
Litseae Fructus 毕澄茄 Bi Cheng Qie
Luffae Fructus Retinervus 丝瓜络 Si Gua Luo
Lycii Fructus 枸杞子 Gou Qi Zi
Malvae Fructus 冬葵果 Dong Kui Guo
Momordicae Fructus 罗汉果 Luo Han Guo
Mori Fructus 桑椹 (桑椹子) Sang Shen (Sang Shen Zi)
Mume Fructus 乌梅 Wu Mei
Oryzae Fructus Germinatus 稻芽 Dao Ya
Perillae Fructus 苏子 Zi Su Zi
Piperis Fructus 胡椒 Hu Jiao
Piperis Longi Fructus 筚茇 (荜拨) Bi Ba (Bi Bo)
Psoraleae Fructus 补骨脂 (破故纸) Bu Gu Zhi (Po Gu Zhi)
Quisqualis Fructus 使君子 Shi Jun Zi
Rosae Laevigatae Fructus 金樱子 Jin Ying Zi
Rubi Fructus 覆盆子 Fu Pen Zi
Schisandrae Fructus 五味子 Wu Wei Zi
Schisandrae Sphenantherae Fructus 南五味子 Nan Wu Wei Zi
Setariae (Oryzae) Fructus Germinatus 谷芽 Gu Ya
Setariae Fructus Germinatus 粟芽 Su Ya
Sophorae Fructus 槐角 Huai Jiao
Toosendan Fructus (Melia Toosendan) 川楝子 (金鈴子) Chuan Lian Zi (Jin Ling Zi)
Tribuli Fructus 刺蒺藜 (白蒺藜) Ci Ji Li (Bai Ji Li)
Trichosanthis Fructus 栝蒌 Gua Lou
Tritici Fructus 小麦 Xiao Mai
Tritici Fructus Levis 浮小麦 Fu Xiao Mai
Tsaoko Fructus 草果 Cao Guo
Ulmi Macrocarpae Fructus Preparatus 芜荑 Wu Yi
Viticis Fructus 蔓荆子 Man Jing Zi
Xanthii Fructus 苍侗子 Cang Er Zi
Ziziphus Jujuba 红枣 (小红枣) Hong Zao (Xiao Hong Zao)

LEAVES[edit | edit source]

Scientific/English Name Chinese Term Transliteration
Apocyni Veneti Folium 罗布麻叶 Luo Bu Ma Ye
Artemisiae Argyi Folium 艾叶 Ai Ye
Baphicacanthis Folium 南板蓝叶 Nan Ban Lan Ye
Callicarpae Formosanae Folium 紫珠 Zi Zhu
Citri Reticulatae Folium 橘叶 Ju Ye
Clerodendri Folium 臭梧桐 Chou Wu Tong
Dichroae Folium 蜀漆 Shu Qi
Eriobotryae Folium 枇杷叶 Pi Pa Ye
Gingko Folium 白果叶 Bai Guo Ye
Isatidis Folium 大青叶 Da Qing Ye
Mori Folium 桑叶 Sang Ye
Nelumbinis Folium 荷叶 He Ye
Perillae Folium 紫苏叶 Zi Su Ye
Pyrrosiae Folium 石韦 Shi Wei
Sennae Folium 番泻叶 Fan Xie Ye

MISCELLANEOUS[edit | edit source]

Scientific/English Name Chinese Term Transliteration
Actinolitum 阳起石 Yang Qi Shi
Agkistrodon 白花蛇 (蕲蛇) Bai Hua She (Qi She)
Alcohol / Ethanol Jiu
Aloe 芦荟 Lu Hui
Alumen 白矾 Bai Fan
Alumen Dehydratum 枯矾 Ku Fan
Aquilariae Lignum Resinatum 沉香 Chen Xiang
Arcae Concha 䑊楞子 Wa Leng Zi
Arisaema Cum Bile 胆南星 Dan Nan Xing
Arsenolite 砒霜 Pi Shuang
Asini Corii Colla 阿胶 E Jiao
Asparagi Succus 生天门冬汁

(生天冬汁)

Sheng Tian Men Dong Zhi

(Sheng Tian Dong Zhi)

Aspongopus 九香虫 Jiu Xiang Chong
Bambusae Concretio Silicea 天竺黄 Tian Zhu Huang
Bambusae Succus 竹沥 Zhu Li
Benincasae Exocarpium 冬瓜皮 Dong Gua Pi
Benzoinum 安息香 An Xi Xiang
Bombycis F 蚕沙 Can Sha
Bombyx Batryticatus 白僵蚕 Bai Jiang Can
Borax 硼砂 Peng Sha
Borneol 龙脑 Long Nao
Borneolum 冰䆫 Bing Pian
Bovis Calculus 牛黄 Niu Huang
Bovis Ligamentum 牛筋 Niu Jin
Bubali Cornu 水牛角 Shui Niu Jiao
Bufonis Venenum 蟾酥 Chan Su
Bungarus 金钱白花蛇 Jin Qian Bai Hua She
(Burnt clay lining of kitchen range) 灶心黄土 Zao Xin Huang Tu
Calamina 炉甘石 Lu Gan Shi
Callorhini Testes Et Penis 海狗肾 Hai Gou Shen
Calomelas 轻粉 Qing Fen
Camphora 樟脑 Zhang Nao
Catechu ₣茶 Er Cha
Cervi Cornu 鹿角 Lu Jiao
Cervi Cornu Degelatinatum 鹿角霜 Lu Jiao Shuang
Cervi Cornu Pantotrichum 鹿茸 Lu Rong
Cervi Cornus Colla 鹿角胶 Lu Jiao Jiao
Chloriti Lapis 青礞石 Qing Meng Shi
Cicadae Periostracum 蝉蜕 Chan Tui
Cinnabaris 朱砂 Zhu Sha
Cinnamomi Ramulus 桂枝 Gui Zhi
Citri Grandis Exocarpium

Rubrum

化橘红 Hua Ju Hong
Citri Reticulatae

Exocarpium Album

橘白 Ju Bai
Citri Reticulatae Exocarpium

Rubrum

橘红 Ju Hong
Citri Reticulatae Vascular 橘络 Ju Luo
Citrulli Exocarpium 西瓜皮 Xi Gua Pi
Cordyceps 冬虫夏草 Dong Chong Xia Cao
Costaziae Os 浮海石 Fu Hai Shi
Cremastrae/Pleiones

Pseudobulbus

山慈菇 Shan Ci Gu
Crinis Carbonisatus 血余炭 Xue Yu Tan
Croci Stigma 藩红花 Fan Hong Hua
Dalbergiae Odoriferae Lignum 降香 Jiang Xiang
Eckloniae Thallus 昆布 Kun Bu
Eretmochelydis Carapax 玳瑁 Dai Mao
Euonymi Ramulus 鬼箭羽 Gui Jian Yu
Eupolyphaga/Steleophaga 土鳖虫 Tu Bie Chong
Ferri Frusta 生铁落 Sheng Tie Luo
Fluoritum 紫石英 Zi Shi Ying
Fossilia Dentis Mastodi 龙齿 Long Chi
Fossilia Ossis Mastodi 龙骨 Long Gu
Galla Chinensis 五倍子 Wu Bei Zi
Ganoderma Lucidum 灵芝 Ling Zhi
Gecko 蛤蚧 Ge Jie
Gigeriae Galli

Endothelium Corneum

鸡内金 Ji Nei Jin
Glauberitum 寒水石 Han Shui Shi
Gleditsiae Spina 皂角刺 Zao Jiao Ci
Glycinis Testa 穭豆埇 Lu Dou Yi
Gold Foil 金箔 Jin Bo
Gypsum Fibrosum 石膏 Shi Gao
Haematitum 代赭石 Dai Zhe Shi
Haliotidis Concha 石决明 Shi Jue Ming
Halloysitum Rubrum 赤石脂 Chi Shi Zhi
Hippocampus 海马 Hai Ma
Hirudo 水蛭 Shui Zhi
Honey Mi
Hominis Placenta 紫河车 Zi He Che
Indigo Naturalis 青黛 Qing Dai
Junci Medulla 灯心草 Deng Xin Cao
Kaki Calyx 柿蒂 Shi Di
Laminariae Thallus 海带 Hai Dai
Lasiosphaera 马勃 Ma Bo
Ligamentum Cervi 鹿筋 Lu Jin
Limonitum 禹余粮 Yu Yu Liang
Lithargyrum 密陀僧 Mi Tuo Seng
Longan Arillus 龙眼肉 (桂圓肉) Long Yan Rou (Gui Yuan Rou)
Lygodii Spora 海金沙 Hai Jin Sha
Macacae Mulattae Calculus 猴枣 Hou Zao
Magnetitum 磁石 Ci Shi
Maltosum 饴糖 Yi Tang
Manitis Squama 穿山甲 Chuan Shan Jia
Mantidis Ootheca 桑螵蛸 Sang Piao Xiao
Margarita 珍珠 Zhen Zhu
Margaritiferae Concha Usta 珍珠母 Zhen Zhu Mu
Massa Medicata Fermentata 神曲 Shen Qu
Mauritiae Concha 紫贝齿 Zi Bei Chi
Maydis Stigma 玉米须 Yu Mi Xu
Melo Pedicellus 瓜蒂 Gua Di
Menthae Haplocalycis Succus 薄荷汁 Bo He Zhi
Mercury 水银 Shui Yin
Meretricis Concha 蛤壳 Ge Qiao
Micae Lapis Aureus 金礞石 Jin Meng Shi
Minium 铅丹 Qian Dan
Mori Ramulus 桑枝 Sang Zhi
Moschus 麝香 She Xiang
Mylabris 斑蝥 Ban Mao
Myrrha 没药 Mo Yao
Naemorhedi Cornu 山仮角 Shan Yang Jiao
Natrii Sulfas 芒硝 Mang Xiao
Natrii Sulfas Siccatus 玄明粉 Xuan Ming Fen
Nelumbinis Plumula 莲子心 Lian Zi Xin
Nelumbinis Receptaculum 莲房 Lian Fang
Nelumbinis Stamen 莲须 Lian Xu
Olibanum 乳香 Ru Xiang
Omphalia 雷丸 Lei Wan
Ophicalcitum 花蕊石 Hua Rui Shi
Ophiopogonis Succus 生麦门冬汁

(生麦冬汁)

Sheng Mai Men Dong Zhi

(Sheng Mai Dong Zhi)

Ostreae Concha 牡蛎 Mu Li
Pheretima 地龙 Di Long
Pini Lignum Nodi 松节 Song Jie
Platycladi Cacumen 侧柏叶 Ce Bai Ye
Polyporus 猪苓 Zhu Ling
Poria 茯苓 (白茯苓) Fu Ling (Bai Fu Ling)
Poria Rubra 赤茯苓 Chi Fu Ling
Poriae Cutis 茯苓皮 Fu Ling Pi
Poriae Sclerotium Pararadicis 茯神 Fu Shen
Prunellae Spica 夏枯草 Xia Ku Cao
Pumex 浮石 Fu Shi
Pyritum 兎然铜 Zi Ran Tong
Realgar 雄黄 Xiong Huang
Rhinocerotis Cornu 犀角 Xi Jiao
Saigae Tataricae Cornu 羚羊角 Ling Yang Jiao
Santali Albi Lignum 檀香 Tan Xiang
Sappan Lignum 苏木 Su Mu
Sargassum 海藻 Hai Zao
Schizonepetae Spica 荆芥穗 Jing Jie Sui
Scolopendra 蜈蚣 Wu Gong
Scorpio 全蝎 Quan Xie
Scorpionis Cauda 蝎尾 Xie Wei
Sepiae Endoconcha 海螵蛸 Hai Piao Xiao
Serpentis Periostracum 蛇蜕 She Tui
Silver Foil 银箔 Yin Bo
Stalactitum 钟乳石 Zhong Ru Shi
Strichopus 海参 Hai Shen
Styrax 苏合香 Su He Xiang
Succinum 琥珀 Hu Po
Sulfur 硫磺 Liu Huang
Syngnathus 海龙 Hai Long
Tabanus 虻虫 Meng Chong
Talcum 滑石 Hua Shi
Tamaricis Cacumen 西河柳 Xi He Liu
Terra Flava Usta 灶心土 Zao Xin Tu
Testudinis Carapax 龟甲 Gui Jia
Testudinis Plastri Colla 龟板胶 Gui Ban Jiao
Testudinis Plastrum 龟板 Gui Ban
Tetrapanacis Medulla 通草 Tong Cao
Tigris Os 虎骨 Hu Gu
Toxicodendri Resina 干漆 Gan Qi
Trachycarpi Petiolus 棕榈皮 Zong La Pi
Tremella 银侗 Yin Er
Trionycis Carapacis Colla 鳖甲胶 Bie Jia Jiao
Trionycis Carapax 鳖甲 Bie Jia
Trionycis Carapax Preparata 炙鳖甲 Zhi Bie Jia
Trogopterori F 五灵脂 Wu Ling Zhi
Typhae Pollen 铺黄 Pu Huang
Uncariae Ramulus

Cum Uncis

钩藤 Gou Teng
Vesica Fellea Ursi 熊胆 Xiong Dan
Vespae Nidus 蜂房 Feng Fang
Vespertilionis F 夜明砂 Ye Ming Sha
Walnut 胡桃肉 Hu Tao Rou
Zaocys 乌梢蛇 Wu Shao She

PERICARP[edit | edit source]

Scientific/English Name Chinese Term Transliteration
Amomi Pericarpium 砂仁壳 Sha Ren Ke
Amomi Pericarpium Rotundum 白豆蔻壳 Bai Dou Kou Ke
Arecae Pericarpium 大腹皮 Da Fu Pi
Citri Reticulatae Pericarpium 陈皮 Chen Pi
Citri Reticulatae Viride

Pericarpium

青皮 Qing Pi
Granati Pericarpium 石榴皮 Shi Liu Pi
Papaveris Pericarpium 罂粟壳 Ying Su Ke
Trichosanthis Pericarpium 栝蒌皮 Gua Lou Pi
Zanthoxyli Pericarpium 花椒 Hua Jiao

RHIZOMES[edit | edit source]

Scientific/English Name Chinese Term Transliteration
Acori Calami Rhizoma 水菖蒲 Shui Chang Pu
Acori Tatarinowii Rhizoma 石菖蒲 Shi Chang Pu
Alismatis Rhizoma 泽泻 Ze Xie
Alpiniae Officinarum Rhizoma 高良姜 Gao Liang Jiang
Anemarrhenae Rhizoma 知母 Zhi Mu
Anemones Altaicae Rhizoma 九节菖蒲 Jiu Jie Chang Pu
Arisaematis Rhizoma Preparatum 制天南星 Zhi Tian Nan Xing
Atractylodis Macrocephalae Rhizoma 白术 Bai Zhu
Atractylodis Rhizoma 苍术 Cang Zhu
Belamcandae Rhizoma 射干 She Gan
Bistortae Rhizoma 拳参 Quan Shen
Bletillae Rhizoma 白芨 Bai Ji
Chuanxiong Rhizoma 川芎 Chuan Xiong
Cibotii Rhizoma 狗脊 Gou Ji
Cimicifugae Rhizoma 升麻 Sheng Ma
Coptidis Rhizoma 黄连 Huang Lian
Corydalis Rhizoma 延胡索 Yan Hu Suo
Curculiginis Rhizoma 仙茅 Xian Mao
Curcumae Longae Rhizoma 姜黄 Jiang Huang
Curcumae Rhizoma 莪术 E Zhu
Cynanchi Stauntonii Rhizoma
(Willowleaf Swallowwort Rhizome)
白前 Bai Qian
Cyperi Rhizoma 香附 Xiang Fu
Cyrtomii Rhizoma 贯众 Guan Zhong
Dioscoreae Bulbiferae Rhizoma 黄药子 Huang Yao Zi
Dioscoreae Hypoglaucae Rhizoma 萆薢 Bi Xie
Dioscoreae Nipponicae Rhizoma 穿山龙 Chuan Shan Long
Dioscoreae Rhizoma 山药 Shan Yao
Dioscoreae Septemlobae Rhizoma 绵萆薢 Mian Bi Xie
Drynariae Rhizoma 骨碎补 Gu Sui Bu
Dryopteridis Crassirhizomae Rhizoma 绵马贯众 Mian Ma Guan Zhong
Eleocharitis Rhizoma 荸荠 Bi Qi
Gastrodiae Rhizoma 天麻 Tian Ma
Homalomenae Rhizoma 千年健 Qian Nian Jian
Imperatae Rhizoma 白茅跟 Bai Mao Gen
Ligustici Rhizoma 藁本 Gao Ben
Menispermi Rhizoma 北豆根 Bei Dou Gen
Nelumbinis Nodus Rhizomatis 藕节 Ou Jie
Paridis Rhizoma,
(Yunnan Manyleaf Paris Rhizome),
(Paris polyphylla Smith var. yunnanensis)
重楼, (蚤休),(金重娄),
(七叶莲), (七叶一枝花)
Chong Lou, (Zao Xiu)
Phragmitis Rhizoma 芦根 Lu Gen
Picrorhizae Rhizoma 胡黄连 Hu Huang Lian
Pinelliae Rhizoma 生半夏 Sheng Ban Xia
Pinelliae Rhizoma Preparatum 制半夏 Zhi Ban Xia
Polygonati Odorati Rhizoma 玉竹 Yu Zhu
Polygonati Rhizoma 黄精 Huang Jing
Polygoni Cuspidati Rhizoma 虎杖 Hu Zhang
Smilacis Glabrae Rhizoma 土茯苓 Tu Fu Ling
Sparganii Rhizoma 三棱 San Leng
Typhonii Rhizoma Preparatum 制白附子 Zhi Bai Fu Zi
Zingiberis Rhizoma 干姜 Gan Jiang
Zingiberis Rhizoma Recens 生姜 Sheng Jiang
Zingiberis Rhizoma Preparatum 炮姜 Pao Jiang
Zingiberis Rhizoma Succus 姜汁 Jiang Zhi

ROOTS[edit | edit source]

Scientific/English Name Chinese Term Transliteration
Acanthopanacis Senticosi Radix Et Caulis 刺五加 Ci Wu Jia
Achyranthis Bidentatae Radix 牛膝 (怀牛膝) Niu Xi [Syn. Huai Niu Xi]
Achyranthis Radix Terrena 土牛膝 Tu Niu Xi
Aconiti Coreani Radix Preparata 制关白附 Zhi Guan Bai Fu
Aconiti Kusnezoffii Radix Preparata 制草乌 Zhi Cao Wu
Aconiti Radix Lateralis Preparata 制附子 Zhi Fu Zi
Aconiti Radix Preparata 制川乌 Zhi Chuan Wu
Adenophorae Radix 南沙参 Nan Sha Shen
Ampelopsis Radix 白蔹 Bai Lian
Angelicae Dahuricae Radix 白芷 Bai Zhi
Angelicae Pubescentis Radix 独活 Du Huo
Angelicae Sinensis Radix 当归 Dang Gui
Angelicae Sinensis Radix 当归尾 Dang Gui Wei
Aristolochiae Fangchi Radix 广防己 Guang Fang Ji
Aristolochiae Radix 青木香 Qing Mu Xiang
Arnebiae Radix 紫草 Zi Cao
Asparagi Radix 天门冬

(天冬)

Tian Men Dong

(Tian Dong)

Asteris Radix
(Tatarian Aster Root)
紫菀 Zi Wan
Astragali Radix 黄芪 Huang Qi
Aucklandiae Radix 木香 Mu Xiang
Baphicacanthis Cusiae Rhizoma

Et Radix

南板蓝根 Nan Ban Lan Gen
Boehmeriae Radix 苎麻根 Zhu Ma Gen
Bupleuri Radix 柴胡 Chai Hu
Changii Radix 明党参 Ming Dang Shen
Cirsii Japonici Herba Sive Radix 大蓟 Da Ji
Clematidis Radix 威灵仙 Wei Ling Xian
Cocculi Radix 木防己 Mu Fang Ji
Codonopsis Radix 党参 Dang Shen
Coicis Radix 薏苡根 Yi Yi Gen
Curcumae Radix 郁金 Yu Jin
Cyathulae Radix 川牛膝 Chuan Niu Xi
Cynanchi Atrati Radix 白薇 Bai Wei
Cynanchi Atrati Radix 马尾白薇 Ma Wei Bai Wei
Cynanchi Paniculati Radix 徐长卿 Xu Chang Qing
Dichroae Radix 常山 Chang Shan
Dipsaci Radix 续断 Xu Duan
Dolomiaeae Radix 川木香 Chuan Mu Xiang
Echinopsis Radix 禹州漏芦 Yu Zhou Lou Lu
Ephedrae Radix 麻黄根 Ma Huang Gen
Euphorbiae Fischeriana Radix 狼毒 Lang Du
Euphorbiae Pekinensis Radix 京大戟 Jing Da Ji
Gentianae Macrophyllae Radix 秦艽 Qin Jiao
Gentianae Radix 龙胆草 Long Dan Cao
Ginseng Radix 人参 Ren Shen
Glehniae Radix 北沙参 Bei Sha Shen
Glehniae Radix 沙参 Sha Shen
Glycyrrhizae Radix 甘草 Gan Cao
Glycyrrhizae Radix Preparata 炙甘草 Zhi Gan Cao
Hedysari Radix 红芪 Hong Qi
Ilicis Pubescentis Radix 毛冬青 Mao Dong Qing
Inulae Radix 土木香 Tu Mu Xiang
Isatidis Radix 北板蓝根 Bei Ban Lan Gen
Isatidis Radix 板蓝根 Ban Lan Gen
Kansui Radix 甘遂 Gan Sui
Knoxiae Radix 红大戟 Hong Da Ji
Linderae Radix 乌药 Wu Yao
Litseae Rhizoma Et Radix 豆豉姜 Dou Chi Jiang
Morindae Officinalis Radix 巴戟天 Ba Ji Tian
Nardostachydis Radix Seu

Rhizoma

甘松 Gan Song
Notoginseng Radix 三七

(田七)

San Qi

(Tian Qi)

Notopterygii Rhizoma Seu

Radix

羌活 Qiang Huo
Ophiopogonis Radix 麦门冬

(麦冬)

Mai Men Dong

(Mai Dong)

Oryzae Glutinosae Radix 糯稻根须 Nuo Dao Gen
Paeoniae Radix Alba 白芍 (白芍药) Bai Shao [Syn. Bai Shao Yao]
Paeoniae Radix Rubra 赤芍 (赤芍药) Chi Shao [Syn. Chi Shao Yao]
Panacis Quinquefolii Radix

(American Ginseng)

西洋参

(花旗参)

Xi Yang Shen

(Hua Qi Shen)

Peucedani Radix 前胡 Qian Hu
Phytolaccae Radix 商陆 Shang Lu
Platycodi Radix 桔梗 Jie Geng
Polygalae Radix 远志 Yuan Zhi
Polygoni Multiflori Radix 何首乌

(首乌)

He Shou Wu

(Shou Wu)

Polygoni Multiflori Radix

Preparata

制何首乌

(制首乌)

Zhi He Shou Wu

(Zhi Shou Wu)

Pseudostellariae Radix 太子参 Tai Zi Shen
Puerariae Radix 葛根 Ge Gen
Pulsatillae Radix 白头翁 Bai Tou Weng
Rehmanniae Radix 生地黄

(生地)

Sheng Di Huang

(Sheng Di)

Rehmanniae Radix Preparata 熟地黄

(熟地)

Shu Di Huang

(Shu Di)

Rhapontici Radix 漏芦 Lou Lu
Rhei Radix Et Rhizoma 大黄 Da Huang
Rohdeae Japonicae Radix Et Rhizoma 万年青 Wan Nian Qing
Rubiae Radix 茜草 Qian Cao
Salviae Miltiorrhizae Radix 丹参 Dan Shen
Sanguisorbae Radix 地榆 Di Yu
Saposhnikoviae Radix 防风 Fang Feng
Scrophulariae Radix 玄参 Xuan Shen
Scutellariae Radix 黄芩 Huang Qin
Semiaquilegiae Radix 天葵子 Tian Kui Zi
Sophorae Flavescentis Radix 苦参 Ku Shen
Sophorae Tonkinensis Radix 山豆根 Shan Dou Gen
Stellariae Radix 银柴胡 Yin Chai Hu
Stemonae Radix 百部 Bai Bu
Stephaniae Tetrandrae Radix 汉防己 Han Fang Ji
Trichosanthis Radix 天花粉 Tian Hua Fen
Tripterygii Wilfordii Radix 雷公藤 Lei Gong Teng
Veratri Nigri Radix Et Rhizoma 藜芦 Li Lu
Zanthoxyli Radix 两曆针 Liang Mian Zhen

SEEDS[edit | edit source]

Scientific/English Name Chinese Term Transliteration
Abutili Semen 苘麻子 Qing Ma Zi
Aesculi Semen 娑罗子 Suo Luo Zi
Allii Tuberosi Semen 韭菜子 Jiu Cai Zi
Alpiniae Katsumadai Semen 草豆蔻 Cao Dou Kou
Arecae Semen 槟榔 Bing Lang
Armeniacae Semen Amarum 苦杏仁

(北杏仁)

Ku Xing Ren

(Bei Xing Ren)

Armeniacae Semen Amarum 杏仁 Xing Ren
Armeniacae Semen Dulce 甜杏仁

(南杏仁)

Tian Xing Ren

(Nan Xing Ren)

Astragali Complanati Semen

(Flatstem Milkvetch Seed)

沙苑子

(沙苑蒺藜)

Sha Yuan Zi

(Sha Yuan Ji Li)

Benincasae Semen 冬瓜子 Dong Gua Zi
Canavaliae Semen 刀豆 Dao Dou
Cannabis Semen 火麻仁 Huo Ma Ren
Cassiae Semen 决明子 (草决明) Jue Ming Zi (Cao Jue Ming)
Celosiae Semen 青葙子 Qing Xiang Zi
Citri Reticulatae Semen 橘核 Ju He
Coicis Semen 薏苡仁 Yi Yi Ren
Crotonis Semen 巴豆 Ba Dou
Crotonis Semen Pulveratum 巴豆霜 Ba Dou Shuang
Cucurbitae Moschatae Semen 南瓜子 Nan Gua Zi
Cuscutae Semen 菟丝子 Tu Si Zi
Euryales Semen 芡实 Qian Shi
Ginkgo Semen 白果 Bai Guo
Hydnocarpi Semen 大风子 Da Feng Zi
Juglandis Semen 核桃仁, (胡桃仁),
(胡桃), (胡桃肉)
He Tao Ren, (Hu Tao Ren),
(Hu Tao), (Hu Tao Rou)
Lepidii/Descurainiae Semen 葶苈子 Ting Li Zi
Litchi Semen 荔枝核 Li Zhi He
Momordicae Semen 木鳖子 Mu Bie Zi
Myristicae Semen 肉豆蔻 Rou Dou Kou
Nelumbinis Semen 莲子 Lian Zi
Oroxyli Semen 木蝴蝶 Mu Hu Die
Persicae Semen 桃仁 Tao Ren
Pharbitidis Semen 牵牛子 Qian Niu Zi
Phaseoli Radiati Semen 绿豆 Lu Dou
Phaseoli Semen 赤小豆 Chi Xiao Dou
Plantaginis Semen 车前子 Che Qian Zi
Platycladi Semen 柏子仁 Bai Zi Ren
Pruni Semen 郁李仁 Yu Li Ren
Raphani Semen 莱菔子 Lai Fu Zi
Sesami Semen Nigrum 黑芝麻 Hei Zhi Ma
Sinapis Semen 白芥子 Bai Jie Zi
Sojae Semen Germinatum 大豆卷 Da Dou Juan
Sojae Semen Preparatum 淡豆豉 Dan Dou Chi
Sterculiae Lychnophorae Semen 胖大海 Pang Da Hai
Strychni Semen 马钱子 Ma Qian Zi
Thlaspi Semen Xi Ming Zi
Torreyae Semen 榧子 Fei Zi
Trichosanthis Semen 栝蒌仁 Gua Lou Ren
Trigonellae Semen 葫芦巴 Hu Lu Ba
Vaccariae Semen 王不留垰 Wang Bu Liu Xing
Zanthoxyli Semen 椒目 Jiao Mu
Ziziphi Spinosae Semen 酸枣仁 Suan Zao Ren

STEMS[edit | edit source]

Scientific/English Name Chinese Term Transliteration
Akebiae Caulis

(Akebia Lobata)

木通 Mu Tong
Akebia Trifoliata

(Akebia Trifoliate)

白木通 Bai Mu Tong
Aristolochiae Manshuriensis

Caulis

关木通 Guan Mu Tong
Bambusae Caulis In Taeniam 竹茹 Zhu Ru
Clematidis Armandii Caulis 川木通 Chuan Mu Tong
Lonicerae Caulis 忍冬疼 Ren Dong Teng
Nelumbinis Caulis 莲梗 Lian Geng
Perillae Caulis 紫苏梗 Zi Su Geng
Piperis Kadsurae Caulis 海风藤 Hai Feng Teng
Polygoni Multiflori Caulis 夜交藤 Ye Jiao Teng
Sargentodoxae Caulis 红藤 Hong Teng
Sinomenii Caulis 青风藤 Qing Feng Teng
Spatholobi Caulis 鸡血藤 Ji Xue Teng
Tinosporae Sinensis Caulis 宽筋藤 Kuan Jin Teng
Trachelospermi Caulis 络石藤 Luo Shi Teng

WHOLE PLANT[edit | edit source]

(Includes leaves and stems but may exclude roots)

Scientific/English Name Chinese Term Transliteration
Abri Herba 鸡骨草 Ji Gu Cao
Agastaches Herba 土藿香 Tu Huo Xiang
Agastaches Herba

(Pogostemonis), (Patchouli)

藿香 Huo Xiang
Agrimoniae Herba 仙鹤草 Xian He Cao
Andrographitis Herba 穿心莲 Chuan Xin Lian
Ardisiae Japonicae Herba 紫金牛 Zi Jin Niu
Aristolochiae Herba 天仙藤 Tian Xian Teng
Aristolochiae Mollissimae Herba 寻骨风 Xun Gu Feng
Artemisiae Annuae Herba 青蒿 Qing Hao
Artemisiae Anomalae Herba 刘寄奴 Liu Ji Nu
Artemisiae Scopariae Herba 茵陈 Yin Chen
Asari Herba 细辛 Xi Xin
Begoniae Fimbristipulatae Herba 红天葵 Hong Tian Kui
Begoniae Herba 紫背天葵 Zi Bei Tian Kui
Centellae Herba 积雪草 Ji Xue Cao
Centipedae Herba 鹅不桃草 E Bu Shi Cao
Cirsii Herba 小蓟 Xiao Ji
Cistanches Herba 肉苁蓉 Rou Cong Rong
Commelinae Herba 鸭跖草 Ya Zhi Cao
Cynomorii Herba 锁阳 Suo Yang
Dendrobii Herba 石斛 Shi Hu
Desmodii Styracifolii Herba 广金钱草 Guang Jin Qian Cao
Dianthi Herba 瞿麦 Qu Mai
Ecliptae Herba 墨旱莲 (旱莲草) Mo Han Lian

(Han Lian Cao)

Ephedrae Herba 麻黄 Ma Huang
Epimedii Herba 淫仮藿 Yin Yang Huo
Equiseti Hiemalis Herba 木贼 Mu Zei
Erodii Herba 佥鹳草 Lao Guan Cao
Eupatorii Herba 佩兰 Pei Lan
Euphorbiae Helioscopiae Herba 泽漆 Ze Qi
Glechomae Herba 敛钱草 Lian Qian Cao
Gynostemmae Pentaphylli Herba 绞股蓝 Jiao Gu Lan
Hedyotis Diffusae Herba

(oldenlandia)

百花蛇舌草 Bai Hua She She Cao
Houttuyniae Herba 鱼腥草 Yu Xing Cao
Inulae Herba 金沸草 Jin Fei Cao
Leonuri Herba 益母草 Yi Mu Cao
Lobeliae Chinensis Herba 半边莲 Ban Bian Lian
Lophateri Herba 淡竹叶 Dan Zhu Ye
Lycopi Herba 泽兰 Ze Lan
Lycopodii Herba 伸筋草 Shen Jin Cao
Lysimachiae Herba 金钱草 Jin Qian Cao
Menthae Haplocalycis Herba 薄荷 Bo He
Moslae Herba 香薷 Xiang Ru
Patriniae Herba 败酱草 Bai Jiang Cao
Plantaginis Herba 车前草 Che Qian Cao
Pogostemonis Herba 广藿香 Guang Huo Xiang
Polygoni Avicularis Herba 萹蓄 Bian Xu
Portulacae Herba 马齿苋 Ma Chi Xian
Potentillae Chinensis Herba 萎陵菜 Wei Ling Cai
Pyrolae Herba 鹿衔草 Lu Xian Cao
Schizonepetae Herba 荆芥 Jing Jie
Scutellariae Barbatae Herba 半枝莲 Ban Zhi Lian
Sedi Herba 垂盆草 Chui Pen Cao
Selaginellae Doederleinii Herba 石上柏 Shi Shang Bai
Siegesbeckiae Herba 稀莶草 Xi Qian Cao
Siphonostegiae Herba 北刘寄奴 Bei Liu Ji Nu
Solani Nigri Herba 龙葵 Long Kui
Spirodelae Herba 浮萍 Fu Ping
Taraxaci Herba 蒲公英 Pu Gong Ying
Taxilli Herba 桑寄生 Sang Ji Sheng
Thlaspi Herba 苏败酱 Su Bai Jiang
Verbenae Herba 马鞭草 Ma Bian Cao
Violae Herba 紫花地丁 Zi Hua Di Ding
Visci Herba 槲寄生 Hu Ji Sheng
Xanthii Herba 苍侗草 Cang Er Cao

TCM | Pulse | TCM Terms | Acupuncture | Formula Design | Single Herbs | Usage Of Herbs | Prescriptions | Usage Of Prescriptions | Sources | Materia Medica | Interactions | Glossaries


(1) Ref: John K. Chen. "Chinese Medical Herbology & Pharmacology", Art of Medicine Press, 2004. ISBN: 0974063509.