Traditional Chinese Medicine/Subduing Swelling And Dissolving Lumps By Clearing Away Heat And Removing Poison

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search
 1. Wu Wei Xiao Du Yin
 2. Xi Huang Wan
 3. Ru Yi Jin Huang San
 4. Da Huang Mu Dan Pi Tang
 5. Qian Jin Wei Jin Tang
 6. Pu Ji Xiao Du Yin
 7. Pai Nong San Ji Tang
 8. Zhi Tou Chuang Yi Fang
 9. Zi Yun Gao
 10. Ju Gen Tang
 11. Huang Lian Jie Du Tang
 12. Chai Hu Qing Gan Tang
 13. Jing Jie Lian Qiao Tang
 14. Gan Cao Tang
 15. Wu Wei Jie Du Tang
 16. Zhong Huang Gao

back to :