Traditional Chinese Medicine/Jing Jie Lian Qiao Tang

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search

The formula Jing Jie Lian Qiao Tang, designed to clear toxic heat and toxic materials, expel wind and evacuate pus, activate blood circulation and enrich blood, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 Dang Gui 当归 9
2 Bai Shao Yao 白芍药 9
3 Shu Di Huang 熟地黄 9
4 Chuan Xiong 川芎 9
5 Huang Lian 黄连 6
6 Huang Qin 黄芩 6
7 Huang Bai 黄柏(黄檗) 6
8 Shan Zhi Zi 山栀子 6
9 Lian Qiao 连翘 9
10 Jing Jie 荆芥 6
11 Fang Feng 防风 6
12 Bo He 薄荷 6
13 Zhi Qiao 枳壳 6
14 Sheng Gan Cao 生甘草 6
15 Chai Hu 柴胡(北柴胡) 6
16 Jie Geng 桔梗 6
17 Bai Zhi 白芷 6

back to :