Traditional Chinese Medicine/Strengthening The Spleen By Warming The Middle-jiao

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search
 1. Li Zhong Tang
 2. Ren Shen Tang
 3. Fu Zi Li Zhong Wan
 4. Da Jian Zhong Tang
 5. Xiao Jian Zhong Tang
 6. Gui Zhi Jia Shao Yao Tang
 7. Gui Zhi Jia Shao Yao Sheng Jiang Ren Shen Tang
 8. Huang Qi Jian Zhong Tang
 9. Dang Gui Jian Zhong Tang
 10. An Zhong San
 11. Dang Gui Tang
 12. Jian Zhong Tang

back to :