Traditional Chinese Medicine/Jian Zhong Tang

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search

The formula Jian Zhong Tang, designed to warm the middle-jiao, restore qi, and harmonize the interior to relieve spasm, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 Gui Zhi 桂枝 3
2 Zhi Gan Cao 炙甘草 6
3 Da Zao 大枣 6
4 Shao Yao 芍药 18
5 Sheng Jiang 生姜 6
6 Yi Tang 饴糖 30
7 Ban Xia 半夏 6

back to :