Traditional Chinese Medicine/Relieving The Exterior With Pungent And Cool Herbs

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search
  1. Yin Qiao San
  2. Sang Ju Yin
  3. Cong Bai Qi Wei Yin
  4. Jing Jie Lian Qiao Tang
  5. Qing Shang Fang Feng Tang
  6. Shi Wei Bai Du Tang
  7. Sheng Ma Ge Gen Tang
  8. Qing Feng San
  9. Qu Feng Jie Du San

back to :