Traditional Chinese Medicine/Lowering Flow Of Qi By Regulating Middle-jiao

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search
No. Name of Formula in Pinyin
1 Ping Wei San
2 Wei Ling San
3 Xiang Sha Ping Wei San
4 Ding Siang Shi Di Tang
5 Xuan Fu Dai Zhe Tang
6 Ju Pi Zhu Ru Tang
7 Xiao Ban Xia Tang
8 Ban Xia Jia Fu Ling Tang
9 Fu Ling Yin
10 Fu Ling Yin He Ban Xia Hou Pu Tang
11 Ban Xia Hou Pu Tang
12 Jiu Wei Bing Lang Tang
13 Jian Zhong Tang
14 Da Ban Xia Tang
15 Hou Pu Sheng Jiang Ban Xia Gan Cao Ren Shen Tang
16 Shi Di Tang

back to :