Traditional Chinese Medicine/Clearing Away Heat And Dispelling Dampness

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search
  1. Gan Lu Xiao Du Dan
  2. San Ren Tang
  3. Xuan Bi Tang
  4. Yi Yi Ren Tang
  5. Ku Shen Tang

back to :