Pinyin/Mood

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Mood

The sun did not come,
the sky of the city
became no smiling.
Walking in the city
of without smiling,
everyone's mood
also became dark.

Xīnqíng

Tàiyáng méiyǒu lái,
chéngshì de tiānkōng
méiyǒule wēixiào.
Zǒu zài méiyǒu wēixiào de
chéngshì lǐ,
dàjiā de xīnqíng
yě yīntiān le.