Pinyin/Milk

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Search Pinyin milk

Note:
Pinyin#Pinyin tone marking

Milk is a white liquid made by mammals, for example cows, dogs, and humans. It is made in the mammary glands (breasts, udders, or teats) of female mammals. Because newborn babies have no teeth, they must be given milk before they can eat solid food. Milk has many nutrients which help babies to grow healthily.

naai shì bǔrǔdòngwù (lìrú niú, gǒu rén) shēngchǎn d báisè yètǐ, yóu cíxìng bǔrǔdòngwù d rǔxiàn (rǔfáng huò rǔtóu) zhìzào. Xīnshēng yīng'ér méiyǒu yáchǐ, néng chī gùtǐ shíwù zhīqián, bìxū chī nǎi. Nǎi yǒu xǔduō yíngyǎngsù, bāngzhù yīng'ér jiànkāng chéngzhǎng.


Milk is an important part of a balanced diet. It contains a lot of calcium that helps bones and teeth to grow. Also, milk provides the body with high quality proteins, and helps in meeting the body's requirement for vitamins. One glass of milk gives about 44% to the daily-recommended vitamins intake.

Nǎi shì jūnhéng yǐnshí d zhòngyào bùfèn, hányǒu dàliàng gàizhì, bāngzhù gǔgé hé yáchǐ shēngzhǎng. Cǐwài, nǎi tígōng shēntǐ yōuzhì dànbáizhì, yǒuzhù mǎnzú réntǐ suǒxū d vitamin. 1-bēi nǎi hányǒu yuē 44% měirì tuījiàn vitamin shèrùliàng.