Pinyin/Human

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Humans is the general name of people, which is the most advanced animals on the earth, and is the ruler of other species.

Rénlèi shì rén de zǒngchēng, shì dìqiú shàng zuì xiānjìn de dòngwù, shì qítā wùzhǒng de tǒngzhìzhě.