Pinyin/Infinite truth

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Infinite Truth

Truth is infinite,
human beings can not
fully know the truth,
and can only gradually
understand the truth in practice.

Wúxiàn de Zhēnlǐ

Zhēnlǐ shì wúxiàn de,
rénlèi bù kěnéng
wánquán rènshí zhēn​​lǐ,
zhǐnéng zài shíjiàn zhōng
zhúbù liǎojiě zhēnlǐ.