Pinyin/Hangzhou

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Note:
Pinyin#Pinyin tone marking

Hangzhou is situated in the southeastern part of China near the seashore. It is in the northern part of Zhejiang province. It is at the northern shore of the Qiantang river. It is at the southern end of the Beijing-Hangzhou Canal. Hangzhou is the capital of Zhejiang province. It is a sub-provincial city. It is an important transportation center in the southeastern part of China. It is a sub-core city of the Chang Jiang Delta Economic Zone - the largest economic zone in China. Its area is 4,876km2. Its population is 8,800,000+.

Harngzhou weihyur ZG dongnarnbuh haaibian fuhjihn, Zhehjiang-sheeng beeibuh, Qiarntarng Jiang beei`ahn, Beeijing-Harngzhou Yuhnher narnduan. Harngzhou shih Zhehjiang d sheenghuih. ta shih fuh-sheengjir cherngshih. ta shih ZG dongnarnbuh d zhohngyaoh jiaotong zhongxin. ta shih ZG zuihdah jingjihquan - Charng Jiang Sanjiaaozhou Jingjihquan d fuh-zhongxin cherngshih. ta d miahnji 4876km2, rernkoou 880'0000+.