Pinyin/Geography

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Geography is a subject, which studies various natural and human phenomena in the geographical environment of the Earth's surface, as well as the relationship between them.

Dìlǐxué shì yánjiū Dìqiú biǎomiàn de, dìlǐ huánjìng zhōng de, gèzhǒng zìrán xiànxiàng hé rénwén xiànxiàng; yǐjí tāmen zhījiān xiànghù guānxì de xuékē.