Pinyin/Chengdu

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Note:
Pinyin#Pinyin tone marking

Chengdu is the capital of Sichuan province of China. It is a sub-provincial city. It is situated inland of China in Chengdu plain of the west of Sichuan basin. It is an important core city in the central of China. It is the logistic, commercial, financial, technological, cultural, educational, transportational and communicational center in the southwest region of China. It has 2,300 years of recorded history. It is situated in Chengdu-Chongqing economic zone, which is the largest economic zone in the west of China. It has an area of 12,000km2+, with a population of 14,000,000+.

Cherngdu shih ZG Sihchuan Sheeng d sheenghuih. ta shih fuhsheengjir cherngshi. ta weihyur ZG neihluh d Sihchuan Perndih xibuh d Cherngdu Pirngyuarn. ta shih ZG zhongbuh zhohngyaoh d zhongxin cherngshih. ta shih ZG xinarn dihqu wuhliur, shangmaoh, jinrorng, kejih, werhuah. jiaohyuh, jiaotong, tongxihn zhongxin. ta yoou 2300-duo niarn yoou jihzaai d lihshii. ta suoozaih d Cherngdu-Chorngqihng Jingjihqu shih ZG xibuh zuihdah d jingjihqu. ta d miahnji 1'2000km2+, rernkoou 1400'0000+.