Pinyin/Anthropology

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Anthropology is the subject which studies about the human. Its research scope covers humanities, natural sciences and social sciences.

Rénlèixué shì yánjiū rénlèi de xuékē. Tā de yánjiū fànwéi bāokuò rénwénkēxué, zìrán kēxué hé shèhuì kēxué.