Zulu/Exercise/Lesson 1

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Welcome to the exercises related to Lesson 1.

Click "▼" to check your answers.

Hello![edit]

How would you respond to:

Sawubona bhuti!

Sawubona sisi!

Sanibona gogo!

Sawubona mntwana!

Sawubona Nandi! (Speaking to uPhilani)

Sawubona Philani!

Unjani?

Ngikhona, wena unjani?

Ninjani? (If part of a group, speaking to a single person.)

Sikhona, wena unjani?

Ninjani? (If part of a group, speaking to another group.)

Sikhona, Nina ninjani?

Sala kahle!

Hamba kahle!

Names[edit]

Translate the following Zulu sentences into English:

NginguSipho.

I'm Sipho.

Unjani?

How are you?

Igama lami nguThembu.

My name is Thembu.

Isibongo sami nguNdlovu.

My surname is Ndlovu.

NgingowakwaMthembu.

My surname is Mthembu.

Translate the following English sentences into Zulu:

This is Nandi.

Lo nguNandi.

I am pleased to meet you.

Ngiyajabula ukukwazi.

I am feeling unwell.

Angiphilile kahle.

I am ok.

Ngikhona.

Dialogue[edit]

Try translating the following dialogue:

uThabo: Sawubona sisi!

Thabo: Hello sister!

uZipho: Sawubona bhuti. Unjani?

Zipho: . Hello brother! How are you?

uThabo: Ngisaphila, Wena unjani?

Thabo: I'm still alive, how are you?

uZipho: wazalwa nini.

Zipho:ngazalwa mhlaka.

uThabo: Igama lami nguThabo, ngiyajabula ukukwazi.

Thabo: My name is Thabo, I'm pleased to meet you.

uZipho: Nami, ngiyajabula ukukwazi. Sala kahle!

Zipho: I'm also pleased to meet you. Stay well (Goodbye)

uThabo: Hamba kahle!

Thabo: Go well!

Next steps[edit]

  • If you would like, review this lesson: Lesson 1
  • Otherwise, continue to the next lesson: Lesson 2