Zulu/Exercise/Lesson 1

From Wikibooks, open books for an open world
< Zulu
Jump to: navigation, search

Welcome to the exercises related to Lesson 1.

Click "▼" to check your answers.

Hello![edit]

How would you respond to:

Sawubona bhuti!

Sawubona sisi!

Sanibona gogo!

Sawubona mntwana!

Sawubona Nandi! (Speaking to uPhilani)

Sawubona Philani!

Unjani?

Ngikhona, wena unjani?

Ninjani? (If part of a group, speaking to a single person.)

Sikhona, wena unjani?

Ninjani? (If part of a group, speaking to another group.)

Sikhona, Nina ninjani?

Sala kahle!

Hamba kahle!

Names[edit]

Translate the following Zulu sentences into English:

NginguSipho.

My name is Sipho.

Unjani?

How are you?

Igama lami nguThembu.

My name is Thembu.

Isibongo sami nguNdlovu.

My surname is Ndlovu.

NgingowakwaMthembu.

My surname is Mthembu.

Translate the following English sentences into Zulu:

This is Nandi.

Lo nguNandi.

I am pleased to meet you.

Ngiyajabula ukukwazi.

I am feeling unwell.

Angiphilile kahle.

I am ok.

Ngikhona.

Dialogue[edit]

Try translating the following dialogue:

uThabo: Sawubona sisi!

Thabo: Hello sister!

uZipho: Sawubona bhuti. Unjani?

Zipho: . Hello brother! How are you?

uThabo: Ngisaphila, Wena unjani?

Thabo: I'm still alive, how are you?

uZipho: wazalwa nini.

Zipho:ngazalwa mhlaka.

uThabo: Igama lami nguThabo, ngiyajabula ukukwazi.

Thabo: My name is Thabo, I'm pleased to meet you.

uZipho: Nami, ngiyajabula ukukwazi. Sala kahle!

Zipho: I'm also pleased to meet you. Stay well (Goodbye)

uThabo: Hamba kahle!

Thabo: Go well!

Next steps[edit]

  • If you would like, review this lesson: Lesson 1
  • Otherwise, continue to the next lesson: Lesson 2