Traditional Chinese Medicine/Zhi Bao Dan

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

The formula Zhi Bao Dan (至宝丹), designed to induce rsuscitation by clearing away heat, resolving phlegm and removing toxin, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 Xi Jiao [or Shui Niu Jiao] 犀角 [水牛角] 20 [200]
2 Zhu Sha 朱砂 100
3 Hu Po 琥珀 100
4 Dai Mao 玳瑁 100
5 Niu Huang 牛黄 50
6 She Xiang 麝香 10
7 Xiong Huang 雄黄 100
8 Long Nao 龙脑 10
9 An Xi Xiang 安息香 150
10 Jin Bo 金箔
11 Yin Bo 银箔

back to: