Traditional Chinese Medicine/Zhi Ban Tu Fang

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search

The formula Zhi Ban Tu Fang, designed to treat alopecia areata, to tonify the liver and kidney, to enrich blood and promote the growth of hair, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 Sheng Di Huang 生地黄 15
2 Shu Di Huang 熟地黄 15
3 Ye Jiao Teng 夜交藤 15
4 Bai Shao Yao 白芍药 15
5 Sang Shen 桑椹 15
6 Sheng Huang Qi 生黄芪 30
7 Chuan Xiong 川芎 9
8 Ji Xue Teng 鸡血藤 15
9 Han Lian Cao 旱莲草 9
10 Tian Ma 天麻 6
11 Dong Chong Xia Cao 冬虫夏草 6
12 Mu Gua 木瓜 6

back to :