Traditional Chinese Medicine/Yi Guan Jian

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

The formula Yi Guan Jian, designed to nourish yin and soothe the liver, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 Bei Sha Shen 北沙参 9
2 Mai Men Dong 麦门冬 9
3 Sheng Di Huang 生地黄 15
4 Gou Qi Zi 枸杞子 9
5 Dang Gui 当归 9
6 Chuan Lian Zi 川楝子 6

back to: