Traditional Chinese Medicine/Yi Guan Jian

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search

The formula Yi Guan Jian, designed to nourish yin and soothe the liver, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 Bei Sha Shen 北沙参 9
2 Mai Men Dong 麦门冬 9
3 Sheng Di Huang 生地黄 15
4 Gou Qi Zi 枸杞子 9
5 Dang Gui 当归 9
6 Chuan Lian Zi 川楝子 6

back to: