Traditional Chinese Medicine/Su He Xiang Wan

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

The formula Su He Xiang Wan, designed to induce resuscitation with aromatics, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese
1 Bai Zhu 白术
2 Qing Mu Xiang 青木香(马兜铃根)
3 Xi Jiao [or Shui Niu Jiao] 犀角 [水牛角]
4 Zhu Sha 朱砂
5 Chen Xiang 沉香
6 She Xiang 麝香
7 He Zi 诃子
8 Bai Tan Xiang 白檀香
9 An Xi Xiang 安息香
10 Ding Xiang 丁香
11 Bi Bo 荜拨
12 Long Nao 龙脑
13 Su He Xiang 苏合香
14 Ru Xiang 乳香
15 Xiang Fu 香附

back to: