Traditional Chinese Medicine/Su He Xiang Wan

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search

The formula Su He Xiang Wan, designed to induce resuscitation with aromatics, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese
1 Bai Zhu 白术
2 Qing Mu Xiang 青木香(马兜铃根)
3 Xi Jiao [or Shui Niu Jiao] 犀角 [水牛角]
4 Zhu Sha 朱砂
5 Chen Xiang 沉香
6 She Xiang 麝香
7 He Zi 诃子
8 Bai Tan Xiang 白檀香
9 An Xi Xiang 安息香
10 Ding Xiang 丁香
11 Bi Bo 荜拨
12 Long Nao 龙脑
13 Su He Xiang 苏合香
14 Ru Xiang 乳香
15 Xiang Fu 香附

back to: