Traditional Chinese Medicine/Stopping Endogenous Wind By Calming The Liver

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search
  1. Ling Jiao Gou Teng Tang
  2. E Jiao Ji Zi Huang Tang
  3. Da Ding Feng Zhu
  4. Gou Teng San

back to :