Traditional Chinese Medicine/Shi Hu Ye Guang Wan

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

The formula Shi Hu Ye Guang Wan, designed to nourish the liver and kidney, clearing away heat and improve acuity of sight, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 Tian Men Dong 天门冬
2 Ren Shen 人参
3 Fu Ling 茯苓
4 Sheng Di Huang 生地黄
5 Shu Di Huang 熟地黄
6 Mai Men Dong 麦门冬
7 Sang Ye 桑实
7 Shan Yao 山药
8 Gou Qi Zi 枸杞子
9 Huai Niu Xi 怀牛膝
10 Shi Hu 石斛
11 Cao Jue Ming 草决明
12 Xing Ren 杏仁
13 Ju Hua 菊花
14 Tu Si Zi 菟丝子
15 Ling Yang Jiao 羚羊角
16 Rou Cong Rong 肉苁蓉
17 Wu Wei Zi 五味子(北五味子)
18 Fang Feng 防风
19 Sheng Gan Cao 生甘草
20 Bai Ji Li 白蒺藜
21 Huang Lian 黄连
22 Zhi Qiao 枳壳
23 Chuan Xiong 川芎
24 Xi Jiao or Shui Niu Jiao 犀角 (水牛角)
25 Qing Xiang Zi 青葙子

back to :