Traditional Chinese Medicine/Sheng Fa Tang

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

The formula Sheng Fa Tang, designed to promote hair growth, replenish qi and blood, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 Zhi Shou Wu 制首乌
2 Sha Ren 砂仁(阳春砂)
3 Shu Di Huang 熟地黄
4 Han Lian Cao 旱莲草
5 Nv Zhen Zi 女贞子
6 Gou Qi Zi 枸杞子
7 Xi Qian Cao 稀签草
8 Hei Zhi Ma 黑芝麻
9 Dang Shen 党参
10 Zhi Huang Qi 炙黄芪
11 Sang Shen Zi 桑椹子
12 Dang Gui 当归
13 E Jiao 阿胶
14 Bai Shao Yao 白芍药
15 Gui Yuan Rou 桂圓肉
16 Ju Pi 橘皮(陈皮)
17 Zhi Gan Cao 炙甘草
18 Xiao Hong Zao 小红枣

back to :