Traditional Chinese Medicine/Sheng Fa Tang

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search

The formula Sheng Fa Tang, designed to promote hair growth, replenish qi and blood, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 Zhi Shou Wu 制首乌
2 Sha Ren 砂仁(阳春砂)
3 Shu Di Huang 熟地黄
4 Han Lian Cao 旱莲草
5 Nv Zhen Zi 女贞子
6 Gou Qi Zi 枸杞子
7 Xi Qian Cao 稀签草
8 Hei Zhi Ma 黑芝麻
9 Dang Shen 党参
10 Zhi Huang Qi 炙黄芪
11 Sang Shen Zi 桑椹子
12 Dang Gui 当归
13 E Jiao 阿胶
14 Bai Shao Yao 白芍药
15 Gui Yuan Rou 桂圓肉
16 Ju Pi 橘皮(陈皮)
17 Zhi Gan Cao 炙甘草
18 Xiao Hong Zao 小红枣

back to :