Traditional Chinese Medicine/Removing Stasis By Activating Blood Flow

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search
 1. Ge Xia Zhu Yu Tang
 2. Xue Fu Zhu Yu Tang
 3. Shi Xiao San
 4. Wen Jing Tang
 5. Gui Zhi Fu Ling Wan
 6. Gui Zhi Fu Ling Wan Jia Yi Yi Ren
 7. Jia Zi Tang
 8. Sheng Hua Tang
 9. Xiong Gui Tiao Xue Yin
 10. Xiong Gui Tiao Xue Yin Di Yi Jia Jian
 11. Zhe Chong Yin
 12. Nu Shen San
 13. Niu Qi San
 14. Qian Jin Ji Ming San
 15. Tao He Cheng Qi Tang
 16. Jia Jian Gua Lou Xie Bai Tang
 17. Bu Yang Huan Wu Tang
 18. Di Dang Wan
 19. Da Huang Zhe Chong Wan
 20. Tong Dao San
 21. Zhi Da Pu Yi Fang

back to :