Traditional Chinese Medicine/Removing Stagnated Heat With Bitter Herbs

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search
 1. Zhi Zi Chi Tang
 2. Qing Wei San
 3. Dao Chi San
 4. Long Dan Xie Gan Tang
 5. Dai Ge San
 6. Xie Bai San
 7. Xie Huang Tang
 8. Li Xiao San
 9. Zuo Jin Wan
 10. Da Huang Mu Dan Pi Tang
 11. Zhi Zi Bai Pi Tang
 12. San Huang Xie Xin Tang

back to :