Traditional Chinese Medicine/Removing Stagnancy By Warming Yang

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search
  1. Da Huang Fu Zi Tang
  2. Wen Pi Tang
  3. Ji Chuan Jian
  4. Gui Zhi Jia Shao Yao Da Huang Tang

back to :