Traditional Chinese Medicine/Removing Stagnancy By Promoting Digestion And Eliminating Undigested Food

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search
  1. Bao He Wan
  2. Zhi Shi Dao Zhi Wan
  3. Zhi Zhu Wan
  4. Jian Pi Wan
  5. Yue Ju Wan
  6. Qi Pi Wan
  7. Hua Shi Yang Pi Tang

back to :