Traditional Chinese Medicine/Removing Phlegm By Eliminating Dampness

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search
  1. Er Chen Tang
  2. Wen Dan Tang
  3. Dao Tan Tang
  4. Xiao Ban Xia Jia Fu Ling Tang
  5. Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang

back to :