Traditional Chinese Medicine/Relieving The Exterior With Pungent And Warm Herbs

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search
 1. Ma Huang Tang
 2. Gui Zhi Tang
 3. Gui Zhi Jia Ge Gen Tang
 4. Gui Zhi Jia Hou Pu Xing Ren Tang
 5. Gui Ma Ge Ban Tang
 6. Ge Gen Tang
 7. Ge Gen Tang Jia Chuan Xiong Xin Yi Tang
 8. Ren Shen Bai Du San
 9. Jing Fang Bai Du San
 10. Xiang Su San
 11. Xing Su San
 12. Shen Su Yin
 13. Ma Huang Fu Zi Xi Xin Tang
 14. Jiu Wei Qiang Huo San
 15. Chuan Xiong Cha Tiao San
 16. Qing Shang Jan Tong Tang
 17. Xiang Ru San
 18. Wu Ji San

back to :