Traditional Chinese Medicine/Qing Shu Yi Qi Tang

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

The formula Qing Shu Yi Qi Tang, designed to clear away summer-heat and reinforce qi, nourish yin to promote the generation of body fluid, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 Xi Yang Shen 西洋参 6
2 Shi Hu 石斛 9
3 Mai Men Dong 麦门冬 9
4 Huang Lian 黄连 3
5 Zhu Ye 竹叶 3
6 He Geng 荷梗 6
7 Zhi Mu 知母 6
8 Gan Cao 甘草 3
9 Jing Mi 粳米 15
10 Xi Gua Cui Yi 西瓜翠衣 30

back to :