Traditional Chinese Medicine/Qi Xian Dan

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

The formula Qi Xian Dan, designed to nourish the liver and kidney, enrich blood and darken hair, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 He Shou Wu 何首乌
2 Ren Shen 人参
3 Sheng Di Huang 生地黄
4 Shu Di Huang 熟地黄
5 Mai Men Dong 麦门冬
6 Tian Men Dong 天门冬
7 Fu Ling 茯苓
8 Chao Hui Xiang 炒茴香

back to :