Traditional Chinese Medicine/Qi Xian Dan

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search

The formula Qi Xian Dan, designed to nourish the liver and kidney, enrich blood and darken hair, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 He Shou Wu 何首乌
2 Ren Shen 人参
3 Sheng Di Huang 生地黄
4 Shu Di Huang 熟地黄
5 Mai Men Dong 麦门冬
6 Tian Men Dong 天门冬
7 Fu Ling 茯苓
8 Chao Hui Xiang 炒茴香

back to :