Traditional Chinese Medicine/Qi Bao Mei Ran Dan

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

The formula Qi Bao Mei Ran Dan, designed to invigorate the kidney, nourish essence, darken graying hair, promote kidney yin, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 He Shou Wu 何首乌
2 Bai Fu Ling 白茯苓
3 Niu Xi 牛膝
4 Dang Gui 当归
5 Gou Qi Zi 枸杞子
6 Tu Si Zi 菟丝子
7 Po Gu Zhi (Bu Gu Zhi) 破故纸 (补骨脂)

back to :