Traditional Chinese Medicine/Qi Bao Mei Ran Dan

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search

The formula Qi Bao Mei Ran Dan, designed to invigorate the kidney, nourish essence, darken graying hair, promote kidney yin, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 He Shou Wu 何首乌
2 Bai Fu Ling 白茯苓
3 Niu Xi 牛膝
4 Dang Gui 当归
5 Gou Qi Zi 枸杞子
6 Tu Si Zi 菟丝子
7 Po Gu Zhi (Bu Gu Zhi) 破故纸 (补骨脂)

back to :