Traditional Chinese Medicine/Purgative Method With Bitter And Cold Herbs

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search
  1. Da Cheng Qi Tang
  2. Ji Jiao Li Huang Wan
  3. Ma Zi Ren Wan
  4. Da Huang Gan Cao Tang

back to :