Traditional Chinese Medicine/Liu Wei Di Huang Wan

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search

The formula Liu Wei Di Huang Wan, designed to replenish yin and tonify the kidney, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 Shu Di Huang 熟地黄 24
2 Shan Zhu Yu 山茱萸 12
3 Shan Yao 山药 12
4 Fu Ling 茯苓 9
5 Ze Xie 泽泻 9
6 Mu Dan Pi 牡丹皮 9

back to: