Traditional Chinese Medicine/Ling Gan Wu Wei Jia Jiang Xin Ban Xia Xing Zi Tang

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search

The formula Ling Gan Wu Wei Jia Jiang Xin Ban Xia Xing Zi Tang, designed to warm the lung and remove retention, disperse lung-qi and stop cough, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 Fu Ling 茯苓 9
2 Gan Cao 甘草 6
3 Wu Wei Zi 五味子(北五味子) 6
4 Gan Jiang 干姜 6
5 Xi Xin 细辛 3
6 Ban Xia 半夏 6
7 Xing Ren 杏仁 9

back to :