Traditional Chinese Medicine/Kai Xin Shu Yu Shen Qi Wan

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search

The formula Kai Xin Shu Yu Shen Qi Wan (开心薯蓣肾气丸), designed to improve virility and male libido, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 Rou Cong Rong 肉苁蓉 30
2 Shan Zhu Yu 山茱萸 30
3 Gan Di Huang 干地黄 20
4 Yuan Zhi 远志 20
5 She Chuang Zi 蛇床子 20
6 Wu Wei Zi 五味子(北五味子) 20
7 Fang Feng 防风 20
8 Fu Ling 茯苓 20
9 Niu Xi 牛膝 20
10 Tu Si Zi 菟丝子 20
11 Du Zhong 杜仲 20
12 Shan Yao (Shu Yu) 山药 (薯蓣) 20

Source: Liu Gongwang, "Development of Formulas of Chinese Medicine", ISBN: 7-5080-2797-3. Huaxia Publishing House. 2002.

back to :