Traditional Chinese Medicine/Jin Suo Gu Jing Wan

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

The formula Jin Suo Gu Jing Wan, designed to tonify the kidney to arrest spontaneous emission, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 Sha Yuan Ji Li 沙苑蒺藜 30
2 Lian Xu 莲须 30
3 Qian Shi 芡实 30
4 Long Gu 龙骨 15
5 Mu Li 牡蛎 15
6 Lian Zi 莲子 30

back to :