Traditional Chinese Medicine/Jin Suo Gu Jing Wan

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search

The formula Jin Suo Gu Jing Wan, designed to tonify the kidney to arrest spontaneous emission, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 Sha Yuan Ji Li 沙苑蒺藜 30
2 Lian Xu 莲须 30
3 Qian Shi 芡实 30
4 Long Gu 龙骨 15
5 Mu Li 牡蛎 15
6 Lian Zi 莲子 30

back to :