Traditional Chinese Medicine/Inducing Diuresis By Warming Kidney-yang

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search
  1. Zhen Wu Tang
  2. Wu Ling San
  3. Yin Chen Wu Ling San
  4. Shi Pi Yin
  5. Fu Ling Si Ni Tang

back to :