Traditional Chinese Medicine/Inducing Diuresis By Strengthening The Spleen

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search
  1. Ling Gui Zhu Gan Tang
  2. Ling Jiang Zhu Gan Tang
  3. Ling Gui Gan Zao Tang
  4. Fang Ji Huang Qi Tang
  5. Wu Pi Yin
  6. Bu Qi Jian Zhong Tang
  7. Ji Ming San Jia Fu Ling

back to :