Traditional Chinese Medicine/Inducing Diuresis By Removing Heat From The Lung

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search
  1. Ting Li Da Zao Xie Fei Tang
  2. Yue Bi Jia Zhu Tang
  3. Mu Fang Ji Tang

back to :