Traditional Chinese Medicine/Formula Design/Treating Strangularia By inducing Diuresis And Clearing Away Heat

From Wikibooks, open books for an open world
< Traditional Chinese Medicine‎ | Formula Design
Jump to: navigation, search
 1. Ba Zheng San
 2. Zhu Ling San
 3. Xiao Ji Yin Zi
 4. Dao Chi San
 5. Bi Xie Fen Qing Yin
 6. Zi Shen Tong Guan Wan
 7. Qing Xin Lian Zi Yin
 8. Wu Ling San
 9. Si Ling San
 10. Fen Qing Tang
 11. Dang Gui Bei Mu Ku Shen Wan