Traditional Chinese Medicine/Clearing Away Heat With Pungent And Cold Herbs

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search
  1. Bai Hu Tang
  2. Bai Hu Jia Ren Shen Tang
  3. Bai Hu Jia Gui Zhi Tang
  4. Zhu Ye Shi Gao Tang
  5. Xin Yi Qing Fei Tang

back to :